Vergunningverlening woningbouw hapert


In het eerste kwartaal van dit jaar hebben gemeenten nog geen 10 duizend vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe woningen, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar geleden waren dat er nog ruim 15 duizend. Niet alleen werden er minder vergunningen verstrekt voor huurwoningen, ook de koopsector moest een behoorlijke stap terug doen. Het vergunningenniveau ligt al weer enige maanden onder de 50 duizend op jaarbasis. Volstrekt onvoldoende om aan de toenemende woningvraag te voldoen. 

Landelijk beeld 
Na de sterke eerste twee kwartalen van vorig jaar is het aantal verleende vergunningen in de tweede helft van het jaar weer ingezakt. De cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar laten helaas geen opleving zien. Sterker nog, de vergunningverlening in de woningbouw hapert. Niet alleen in de periferie, maar ook in de randstedelijke provincies. Alleen in de provincie Flevoland werden in de eerste drie maanden iets meer vergunningen verleend in vergelijking met vorig jaar. 

Marktaandeel ‘Bouwers voor de markt’ slinkt 

Zowel de huur- als de koopsector heeft in het eerste kwartaal een stapje terug moeten doen. Relatief gezien liep het aantal verleende vergunningen voor koopwoningen echter het sterkst terug. Er werden in totaal ruim 5.700 bouwvergunningen minder verleend (-37 procent), waarvan een kleine 4.300 in de koopsector (-39 procent) en ruim 1.400 (-31 procent) in de huursector. 

Vooral de ‘bouwers voor de markt’ hebben fors – ruim 5.800 - minder vergunningen aangevraagd. Zowel voor huur- als koopwoningen liep het aantal verkregen bouwvergunningen met ongeveer de helft terug. Daarmee daalde ook het marktaandeel van deze opdrachtgevers fors: van bijna 75 procent naar minder dan 60 procent. In dit licht bezien is de daling van het aantal vergunningen voor woningcorporaties (met bijna 400) relatief bescheiden. 

Alleen particuliere opdrachtgevers (waaronder ook stichtingen niet zijnde een toegelaten instelling vallen) wisten in het eerste kwartaal meer vergunningen te realiseren. De toename van 1.800 naar 2.300 vergunningen komt overeen met een verdubbeling van het marktaandeel van de particuliere opdrachtgevers (naar bijna een kwart). Deze groei doet zich in tien van de twaalf provincies voor en komt per saldo nagenoeg geheel voor rekening van koopwoningen. 

Onder de 50 duizend 
Gemiddeld zijn er in in het eerste kwartaal zo’n 3.250 vergunningen per maand afgegeven. Het aantal door gemeenten afgegegeven vergunningen komt daarmee uit op 47,8 duizend in de periode april 2015 – maart 2016. Op jaarbasis gemeten ligt het aantal bouwvergunningen inmiddels al weer enige maanden onder de 50 duizend. Volstrekt onvoldoende om aan de toenemende woningvraag te kunnen voldoen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de Primos prognoses 2016 (ABF Research). Deze prognoses geven ondermeer aan dat tot 2020 jaarlijks 70 duizend woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag tegemoet te komen. 

Meer actuele bouwcijfers kunt u vinden in BouwActueel

Bron: http://www.bouwendnederland.nl/

Recent bekeken